INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), firma UTB SPEC SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Grzybowej 3, 61-472 Poznań NIP: 7831840999 REGON: 389666447 tel: +48-792-578-282, +48-507-331-983 e-mail:biuro@utbspec.pl („Administrator”) informuje niniejszym.

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma UTB SPEC z siedzibą przy ul. Grzybowej 3, 61-472 Poznań NIP: 7831840999 REGON: 389666447 tel: +48-792-578-282, +48-507-331-983 e- mail:biuro@utbspec.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Administrator nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przedstawienie oferty, marketing, zawarcie umowy art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę zawartej między Panią / Panem a Administratorem art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, udział w szkoleniu, składanie wniosków o przeprowadzenie egzaminu, egzaminowanie, składanie wniosków o nadawanie kwalifikacji zawodowych , sporządzanie, wydawanie dokumentów (w tym certyfikatów) potwierdzających nabyte uprawnienia, prowadzenie ewidencji szkoleń i wydanych uprawnień art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w tym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków)
Obsługa procesu składanych reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
Kontaktowanie się z Panią/Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
Prowadzenie bieżącej rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku; na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków)
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w przyszłych procesach rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora:
Administrator realizuje prawnie uzasadnione interesy przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 3.

5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:
1) osoby upoważnione przez Administratora,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
3) podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy, w tym świadczące usługi związane z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych, wydawaniem zaświadczeń i certyfikatów zawodowych oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi informatyczne i księgowe.
4) podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
b)okres realizacji usługi szkolenia, przeprowadzenia egzaminu i wydania zaświadczeń, certyfikatów zawodowych,
c) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
d) do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
e) do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażaną zgodę, w tym w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysłania informacji handlowych),
f) do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń – w przypadku bieżących rekrutacji,
g) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji, jednak nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
h)po okresach wskazanych w pkt a) – g) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie maila zawierającego informację o cofnięciu zgody na adres e-mail: biuro@utbspec.pl
8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia usług przez Administratora.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

+48 579 889 579

Odwiedź nas na facebooku
© UTB SPEC SP. Z O.O.